+45 70 25 80 40

Generel information

De Frie Forsikringsmæglere reguleres af lov om forsikringsformidling. Det betyder blandt andet, at forsikringsmæglere og rådgivere skal have en bred forsikringsfaglig baggrund, besidde relevant viden indenfor juridiske og økonomiske områder samt have praktisk erfaring. Disse krav lever samtlige forsikringsmæglere og rådgivere hos De Frie Forsikringsmæglere op til. Ifølge lov om forsikringsformidling har en uafhængig forsikringsformidler pligt til at oplyse om navn og adresse, registrering hos Finanstilsynet samt hvordan denne kan kontrolleres, ansvarsforsikring, klagemulighed og hvordan tvister afgøres.

Rådgivning

De Frie Forsikringsmæglere repræsenterer alene kunden og handler ikke på vegne af forsikringsselskaber. Vi yder rådgivning på basis af en objektiv analyse, af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsgivere, at vi er i stand til at rådgive om, hvilken forsikringsaftale, der opfylder kundens behov bedst.

De Frie Forsikringsmæglere har ikke en direkte eller indirekte andel af stemmerettighederne eller kapitalen i et bestemt forsikringsselskab. Ingen forsikringsselskaber har tilsvarende ikke en direkte eller indirekte andel af stemmerettighederne i De Frie Forsikringsmæglere.

De Frie Forsikringsmæglere har ikke en kontraktlig forpligtigelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber.

Registrering

En uafhængig forsikringsformidler skal være registreret hos Finanstilsynet, som er den myndighed der overvåger virksomheder på det finansielle område. Finanstilsynet skal ved forespørgsel oplyse, omkring De Frie Forsikringsmægleres ret til at formidle forsikringer og hvorvidt denne ret er begrænset. Finanstilsynet kan kontaktes for kontrol af vores registrering.

Aflønning

For liv- og pensionskunder: De Frie Forsikringsmæglere modtager vederlag for forsikringsformidling og rådgivning. Vederlaget udgør en andel af forsikringspræmien, et honorar, et gebyr, en andel af depotet eller en kombination af disse. Information om vores vederlag udleveres inden eller i forbindelse med rådgivningen.

For skadeskunder: De Frie Forsikringsmæglere modtager honorar for levering af forsikringsmæglerydelser til vores kunder. Honoraret aftales med kunden i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen og er nærmere beskrevet i aftalen.

Ønsker du yderligere information, så kan du kontakte din mægler hos De Frie Forsikringsmæglere.

Ansvarsforsikring

De Frie Forsikringsmæglere har, i egenskab af at være en uafhængig forsikringsformidler, etableret professionel rådgiveransvarsforsikring, jf. gældende lovgivning. Forsikringen opfylder kravene til forsikringssummer, som reguleres iht. Lov om Forsikringsformidling.

Enhver formodning om skadesbegivenhed skal oplyses til De Frie Forsikringsmæglere uden unødigt ophold efter, at begivenheden er opstået.

Klager

Klager skal rettes til klageansvarlige hos De Frie Forsikringsmæglere via brev eller mail.

Der skal medsendes relevant dokumentation og navnet på den person hos De Frie Forsikringsmæglere der har håndteret sagen. Der sendes en bekræftelse på modtagelse af klagen indenfor 3 arbejdsdage.

Tvister:

Partnerne er enige om, så vidt muligt, at afgøre evt. tvister indbyrdes. Skulle dette ikke være muligt, anvendes mægling vil Forligsinstitution. Kan dette heller ikke føre til forlig, kan spørgsmålet indbringes for Sø- og Handelsretten.